Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu

Nufarm polska ·WTOREK, 20 czerwca 2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.05.2019 roku i trwa do dnia 17.05.2019 roku
  do godziny 23.59. W tym okresie Organizator przeprowadzi konkurs zamieszczając na stronie https://www.facebook.com/nufarmpolska post z pytaniem konkursowym.
 3. Organizatorem Konkursu jest Nufarm0 Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101118, posiadająca NIP: 1180034649, Regon 010222135 oraz kapitał zakładowy w wysokości ‎50 000 złotych zwana dalej „Organizatorem”. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 4. Konkurs prowadzony na stronie internetowej: https://www.facebook.com/nufarmpolska
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej:

https://nufarm.com/pl/regulamin-konkursu-facebook/

 1. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca zweryfikowane konto w serwisie facebook.com (dalej: „Facebook”), która:

1) złoży deklarację przystąpienia do Konkursu poprzez zamieszczenie komentarza pod postem z zadaniem konkursowym za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/nufarmpolska, w sposób opisany w pkt 3 poniżej;

2) zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje go,

3) wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w Konkursie i doręczenia Nagrody.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Umieszczenie komentarza jest uznawane za zgłoszenie swojego udziału w Konkursie. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści, w tym w zakresie przetwarzania jego danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest możliwe przez cały czas trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. I.2.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),

2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,

3) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,

4) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

5) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

 1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w sposób określony w pkt 3 poniżej przez Organizatora.
 2. W Konkursie biorą udział tylko komentarze uczestników, spełniających wymogi określone w pkt II Regulaminu, zamieszczone bezpośrednio pod postem z pytaniem konkursowym (dalej: „Komentarz”).
 3. Organizator przeprowadzi Konkurs, zamieszczając na stronie https://www.facebook.com/nufarmpolska, post z pytaniem konkursowym. Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi pod postem z zadaniem konkursowym na pytanie konkursowe zawarte w danym poście. Przed zamieszczeniem postu z zadaniem konkursowym, Organizator zamieści na stronie nufarm.com/pl/regulamin-konkursu-facebook, regulamin Konkursu. Komentarze pod postem z zadaniem konkursowym mogą być zamieszczane do czasu ogłoszenia zwycięzców lub do terminu zakończenia konkursu. Nagrodę Główną wygrywa maksymalnie 5 uczestników, którzy jako pierwsi zamieścili pod postem z pytaniem konkursowym prawidłową odpowiedź. 
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić 1 (jeden) komentarz pod postem z zadaniem konkursowym. W przypadku zamieszczenia większej liczby komentarzy przez tego samego uczestnika, będzie brać udział tylko pierwszy komentarz zamieszczony przez tego uczestnika.
 5. Pięciu pierwszych zwycięzców Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci katalogu produktów Nufarm oraz wybrane gadżety firmowe (dalej: „Nagroda Główna)
 6. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu przez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook w celu przekazania informacji na temat warunków odbioru Nagrody. Warunkiem wydania Nagrody jest wskazanie przez zwycięzców prawidłowego i aktualnego adresu do wysyłki Nagrody oraz danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wobec organów podatkowych w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres zwycięzcy wskazany Organizatorowi nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od zwycięzcy danych, o których mowa w pkt III.8 powyżej. Organizator ponosi koszty przesyłki Nagrody oraz pokrywa kwotę podatku dochodowego należnego od Nagrody otrzymanej przez zwycięzcę i przekazuje ją właściwemu organowi skarbowemu. Nagrody nieodebrane przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

1) podania danych po upływie wyznaczonego terminu,

2) podania błędnych danych.

 1. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 3. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. W trakcie rejestracji, o której mowa w pkt. II.1 na stronie internetowej https://www.facebook.com/nufarmpolska uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu realizacji Konkursu (w tym zgody na opublikowanie danych uczestnika Konkursu w materiałach prezentujących wyniki Konkursu). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział uczestnika w Konkursie. Dodatkowo, każdy kto zwycięży w Konkursie przekazuje swoje dane osobowe, o których mowa w pkt. III.9 i dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Niepodanie tych danych uniemożliwia wydanie Nagrody zwycięzcy.
 2. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe:

1) zgłaszając się do Konkursu: nazwa konta uczestnika na Facebooku.

2) w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wysłania Nagrody, wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody;

3) zgłaszając reklamację: imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników.

Dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu ­- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez uczestnika,

2) w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – np. w celu obsługi postępowania reklamacyjnego,

3) w celu związanym z obowiązkami prawnymi Administratora jako płatnika podatku dochodowego od Nagrody.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:

1) organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;

2) dane zwycięzcy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;

3) inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika: do czasu cofnięcia zgody;

4) rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.

 1. Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu jedynie w celach niezbędnych do jego realizacji, w szczególności na potrzeby przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników danej Tury Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail: pisząc na adres pola.gontarska@nufarm.com, lub przez wypełnienie formularza na stronie www https://nufarm.com/pl/kontakt/formularz-kontaktowy/. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika lub wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy prawa.
 5. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

V REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym przesłanym, z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”, na adres siedziby Organizatora nie później w ciągu 7 (siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu powinno zawierać imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia reklamacji.
 3. Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną z przeprowadzeniem Konkursu, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.).
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. Utrata przez uczestnika w trakcie Konkursu statusu użytkownika Facebooka, powoduje wykluczenie z Konkursu.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety, jak również takie, które są niezgodne z regulaminem Facebooka.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie. W takim wypadku Konkurs kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej Organizatora: https://www.facebook.com/nufarmpolska
 6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do ewentualnej Nagrody.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego udostępnienia na stronie internetowej: https://www.facebook.com/nufarmpolska